Meehyun Chung
  Greetings from Toledo 1
  
첨부화일1 :
1-5.jpg (575570 Bytes)

스페인의 옛 수도이자 유네스코가 지정한 세계 문화 도시중의 하나인
톨레도에도 이번 기회에 방문했다. 마드리드 기차역에서 스페인어로 표를 살 수 있었고, 여러 형태로 짧은 내용들이지만 이제 스페인어로 의사 소통이 된다는 것이 즐거웠다.
[인쇄하기] 2008-07-23 22:42:36


     
  


관리자로그인~~ 전체 186개 - 현재 5/13 쪽
번호
제목
이름
파일
날짜
조회
126 Meehyun Chung 0000-00-00 2646
125 Meehyun Chung 첨부화일 : Eine reine Quelle.jpg (1296724 Bytes) 2008-08-07 2906
124 Meehyun Chung 첨부화일 : 1-8.jpg (557186 Bytes) 2008-07-23 2768
123 Meehyun Chung 첨부화일 : 1-7.jpg (623071 Bytes) 2008-07-23 2666
122 Meehyun Chung 첨부화일 : 6.jpg (571551 Bytes) 0000-00-00 2613
Meehyun Chung 첨부화일 : 1-5.jpg (575570 Bytes) 2008-07-23 2657
120 Meehyun Chung 첨부화일 : 1-4.jpg (512480 Bytes) 2008-07-23 2600
119 Meehyun Chung 첨부화일 : 9.jpg (502961 Bytes) 2008-07-23 2544
118 Meehyun Chung 첨부화일 : 9-1.jpg (465679 Bytes) 2008-07-23 2433
117 Meehyun Chung 첨부화일 : 1-3.jpg (453144 Bytes) 2008-07-23 2469
116 Meehyun Chung 첨부화일 : 5.jpg (525519 Bytes) 2008-07-19 2548
115 Meehyun Chung 첨부화일 : 4.jpg (543683 Bytes) 0000-00-00 1552
114 Meehyun Chung 첨부화일 : 6-2.jpg (582090 Bytes) 2008-07-19 1568
113 Meehyun Chung 첨부화일 : 8-1.jpg (529009 Bytes) 2008-07-19 1601
112 Meehyun Chung 첨부화일 : mh2-2.jpg (491500 Bytes) 2008-06-21 1584
  [2] [3] [4] 5 [6] [7] [8]